Význam slov

Absorpční spektrum

Absorpční spektrum (z latinského absorbere - pohlcovat a spectrum - obraz) je spojité spektrum s více či méně širokými rozmytými tmavými oblastmi nebo s tenkými tmavými čarami (absorpční linie). Absorpční spektrum se získá spektrálním rozkladem záření ze žhavého zdroje, které prošlo vrstvou pevné, kapalné nebo plynné látky, a přitom došlo k pohlcení záření v určitých pro příslušnou látku charakteristických rozmezích vlnových délek. U plynů jsou to jednotlivé čáry. Absorpční spektrum má velký význam v chemické analýze.

Význam dalších slov:
Dalamánek je malá bulka z pečiva.
Střevlík fialový je v ČR hojný.
Jachta byla původně malá vojenská plachetnice.
Tarotové karty jsou používány pro výklad.
Bodamské jezero na jihu Německa.
Absolutní hodnota udává vzdálenost čísla od nuly na číselné ose.
Madonna je americká zpěvačka.
Tae-bo (taebo) je cvičení, které kombinuje prvky bojových umění.
Evropská laboratoř pro fyziku částic hraje roli v rozvoji technologie budoucnosti.
Absorpce znamená pohlcování plynů v kapalinách a plynech.

Význam slov

Absorpční spektrum je spojité spektrum s více či méně širokými rozmytými tmavými oblastmi nebo s tenkými tmavými čarami (absorpční linie).


Informace na yin.cz.