Význam slov

Aerodynamika

Aerodynamika (z řeckého aer - vzduch, dynamis - síla) je odvětví mechaniky, nauka o proudění plynů, především vzduchu. Aerodynamika zahrnuje fyzikální zákon pro nepohyblivá tělesa v proudu vzduchu nebo pro pohybující se tělesa v klidném vzduchu (letadlo, motorové vozidlo, raketa, střela...). Předmětem výzkumu jsou především rychlosti proudění, tlaky, tvorba vírů a vztlaků na profilech. Prostorové výpočty průtokových poměrů na tělesech obtékaných vzduchem se provádí rozdělením zkoumaného prostoru do malých dílčích částí (objemové prvky) a číselným řešením systému diferenciálních rovnic pomocí náhradní soustavy zjednodušených rovnic algebraických. Pro komplexní uspořádání se používá vedle počítačových simulací také zkoušek na modelech ve vzduchovém (aerodynamickém) tunelu, kdy se průtokové poměry zjišťují pomocí měření rychlostními sondami nebo pozorováním šlírových obrazů speciálním optickým zařízením, orientačním pozorováním upevněných pásků nebo kouře v proudícím vzduchu. Předpokladem pro nízké tření vzduchu je vyloučení turbulence. U těles obtékaných vzduchem jsou vrstvy vzduchu v blízkosti povrchu v důsledku tření brzděny více než vrstvy vzdálenější. Vrstvy v blízkosti povrchu tvoří mezní vrstvu, jejíž tloušťka závisí na délce plochy, rychlosti proudění a kinematické vazkosti (viskozita) vzduchu. Číslo vyjadřující aerodynamickou podobnost vyjde z výrazu rychlost krát délka děleno viskozitou a je označováno jako Reynoldsovo číslo. Stejné poměry proudění na povrchových plochách jsou možné pouze při stejných Reynoldsových číslech. Vliv tvaru tělesa na odpor vzduchu se vyjadřuje hodnotou cx (součinitel odporu).


Fabion se uvnitř vyztužuje rákosem.
Ostrov El Hierro je nejzápadnější z Kanárských ostrovů.
Nákladní kolo slouží rozvozu zboží.
Hadriánův val pochází z 2.-4. století našeho letopočtu.
Jarní bod vychází obvykle na 21. března.
Starověký Egypt prosperoval na březích řeky Nil.
Asýrie a její historie.
Asfaltový beton se používá při stavbě silničních vozovek.
Efekt motýlího křídla vyjadřuje citlivou závislost vývoje systému.
Bostonské pití čaje se stalo jednou z událostí směřujících společnost k americké revoluci.
Kožní paraziti koček a psů, jednotlivé druhy.
Elam ve starověké Mezopotámii.
Cabo da Roca v Portugalsku.
Absolutně černé těleso pohltí veškeré dopadající světlo.
Čeřínek je rekreační území na Vysočině.
Tokelau leží cca 500 km severně od Samoy.


Význam slov

Aerodynamika je nauka o proudění plynů, především vzduchu.


Informace na yin.cz.